FANDOM


Ban ngày
Ban ngày
Khu vực thứ nhất trong PvZPvZ: Journey to the West Peashooter1.png Sunflower1.png Cherry Bomb1.png Wall-nut1.png Potato Mine1.png Snow Pea1.png Chomper1.png Repeater1.png
34 màn chơi - Mở khóa khi bắt đầu Zombie1.png Flag Zombie1.png Conehead Zombie1.png Pole Vaulting Zombie1.png Buckethead Zombie1.png
For the same area in Plants vs. Zombies 2, see Player's House (PvZ2).
Pvz logo stacked rgb.png

Ban ngày

Day.jpg
Một sân cỏ trống
Trò chơi Plants vs. Zombies
Số lượng
màn chơi
34 (10 Adventure Mode, 8 Mini-games, 8 Canceled mini-games, 1 Puzzle Mode, 3 Survival Mode, 3 Co-op Mode, 1 Versus Mode)
Cây cối mới Peashooter1.png Sunflower1.png Cherry Bomb1.png Wall-nut1.png Potato Mine1.png Snow Pea1.png Chomper1.png Repeater1.png
Chỉ Online: Squash1.png
Zombie mới Zombie1.png Flag Zombie1.png Conehead Zombie1.png Pole Vaulting Zombie1.png Buckethead Zombie1.png
Mở khóa Ngay từ khi bắt đầu
Không gian >>

Ban ngày là khu vực có mười màn đầu tiên của Adventure Mode, và nó là khu vực dễ nhất trong trò chơi, ở tại nhà của người chơi. Bởi vì mặt trời rơi xuống từ bầu trời trên các màn đó, làm cho dễ tiếp cận đến lượng lớn cây trồng, nhưng không có nghĩa là bạn phải trồng nhiều có thể. Nó còn rơi ở Hồ bơi, và trên mái nhà. Ngay từ khi bắt đầu, sân cỏ của bạn chỉ có một hàng cỏ, và nếu tiếp tục thì lượng cỏ sẽ lát nhiều hơn. (ba ở 1-2 và 1-3 và năm từ 1-4 đến 1-10).

Màn này có tổng cộng 45 ô đất để bạn trồng. (9 cột và 5 hàng)

Cây mới

Cây dùng thường xuyên nhất ở các màn này là Peashooter, và không có nhiều zombie đến đó và khiến chúng phải đi. Còn nữa, Sunflower luôn luôn được dùng để tạo mặt trời và những cây khác như Cherry Bomb, Wall-nut, Potato Mine, Snow Pea, Chomper, và Repeater được tìm thấy ở khu vực này.

Zombie mới

Danh sách các màn

Adventure Mode

Màn Cây cối Zombie Số cờ
1-1 Peashooter1.png Người chơi tự chọn* Zombie1.pngFlag Zombie1.png* Không (Hai được thêm)
1-2 Peashooter1.pngSunflower1.png Người chơi tự chọn* Zombie1.pngFlag Zombie1.png Một
1-3 Peashooter1.pngSunflower1.pngCherry Bomb1.png Người chơi tự chọn* Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.png Một
1-4 Peashooter1.pngSunflower1.pngCherry Bomb1.pngWall-nut1.png Người chơi tự chọn* Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.png Một
1-5 Wall-nut1.pngExplode-o-nut1.png Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.png (Pole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngNewspaper Zombie1.png)* Một
1-6 Peashooter1.pngSunflower1.pngCherry Bomb1.pngWall-nut1.pngPotato Mine1.png
Người chơi tự chọn*
Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.png Một
1-7 Peashooter1.pngSunflower1.pngCherry Bomb1.pngWall-nut1.pngPotato Mine1.pngSnow Pea1.png
Người chơi tự chọn*
Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.png Hai
1-8 Người chơi tự chọn Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngBuckethead Zombie1.png Một
1-9 Người chơi tự chọn Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.png Hai
1-10 Peashooter1.pngCherry Bomb1.pngWall-nut1.pngPotato Mine1.pngSnow Pea1.pngChomper1.pngRepeater1.png Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.png Hai (Ba dược thêm)

* - Sau khi chơi lần đầu.

Mini-games

Level Cây cối Zombie Số cờ
ZomBotany Người chơi tự chọn Peashooter Zombie1.pngWall-nut Zombie1.png Hai
Wall-nut Bowling Wall-nut1.pngExplode-o-nut1.png Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngNewspaper Zombie1.png Hai
Slot Machine Peashooter1.pngSunflower1.pngWall-nut1.pngSnow Pea1.png Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngBuckethead Zombie1.png Ngẫu nhiên
Heavy Weapon Peashooter1.pngSnow Pea1.pngRepeater1.pngDoom-shroom1.pngThreepeater1.pngTorchwood1.pngCattail1.png Zombie1.pngFlag Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngFootball Zombie1.pngPogo Zombie1.pngBungee Zombie1.pngGargantuar1.pngImp1.png Hai (Ba của Zombie)
Seeing Stars Người chơi tự chọn Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngBuckethead Zombie1.png Ngẫu nhiên
Wall-nut Bowling 2 Wall-nut1.pngExplode-o-nut1.pngGiant Wall-nut1.png Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngNewspaper Zombie1.pngScreen Door Zombie1.png24pxBackup Dancer1.png Ba
BOMB All Together! Cherry Bomb1.pngWall-nut1.pngPotato Mine1.pngDoom-shroom1.pngJalapeno1.pngCoffee Bean1.png Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngNewspaper Zombie1.pngFootball Zombie1.pngPogo Zombie1.pngLadder Zombie1.pngGargantuar1.pngImp1.png Không
Homerun Derby Cherry Bomb1.pngWall-nut1.pngPotato Mine1.pngChomper1.pngJalapeno1.png Baseball Zombie1.pngCatapult Baseball Zombie1.png Không

† - Zombie tự phân chia, đặt thêm hay đi theo nhóm.

Mini-games bị hủy bỏ

Level Cây cối Zombie Số cờ
Art Challenge Wall-nut Người chơi tự chọn Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngBuckethead Zombie1.png Varies
Sunny Day Người chơi tự chọn Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngFootball Zombie1.pngJack-in-the-Box Zombie1.png Bốn
Unsodded Người chơi tự chọn Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngBuckethead Zombie1.png Bốn
Big Time Người chơi tự chọn Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngScreen Door Zombie1.pngFootball Zombie1.pngJack-in-the-Box Zombie1.png Bốn
Art Challenge Sunflower Người chơi tự chọn Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngBuckethead Zombie1.png Varies
Ice Level Peashooter1.pngCherry Bomb1.pngWall-nut1.pngPotato Mine1.pngSnow Pea1.pngChomper1.pngRepeater1.png Không None
Can You Dig It? Peashooter1.pngWall-nut1.png Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.png Ba
Squirrel Wall-nut1.png Zombie1.png None

Puzzle Mode

Level Cây cối Zombie Số cờ
Last Stand: Day Snow Pea1.pngRepeater1.pngWall-nut1.pngChomper1.pngTorchwood1.pngSpikeweed1.pngPotato Mine1.pngCherry Bomb1.png Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngFootball Zombie1.png Năm

Survival Mode

Level Zombie Số cờ
Survival: Day Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngNewspaper Zombie1.pngScreen Door Zombie1.pngFootball Zombie1.png24pxBackup Dancer1.png Năm
Survival: Day (Hard) Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngNewspaper Zombie1.pngScreen Door Zombie1.pngFootball Zombie1.png24pxBackup Dancer1.pngZomboni1.pngJack-in-the-Box Zombie1.pngBalloon Zombie1.pngDigger Zombie1.pngPogo Zombie1.pngLadder Zombie1.pngCatapult Zombie1.pngGargantuar1.pngImp1.pngTrash Can Zombie2.pngMười
Survival: Day (Endless) Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngNewspaper Zombie1.pngScreen Door Zombie1.pngFootball Zombie1.png24pxBackup Dancer1.pngZomboni1.pngJack-in-the-Box Zombie1.pngBalloon Zombie1.pngDigger Zombie1.pngPogo Zombie1.pngBungee Zombie1.pngLadder Zombie1.pngCatapult Zombie1.pngGargantuar1.pngImp1.pngGiga-gargantuar1.png Vô hạn

‡ - Chỉ dành cho máy tính bàn.

Co-op Mode

Level Zombie Số cờ
Co-op Day Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.png Hai
Co-op Hard Day Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngNewspaper Zombie1.pngScreen Door Zombie1.pngFootball Zombie1.png24pxBackup Dancer1.pngZomboni1.pngJack-in-the-Box Zombie1.pngBalloon Zombie1.pngDigger Zombie1.pngPogo Zombie1.pngLadder Zombie1.pngCatapult Zombie1.pngGargantuar1.pngImp1.pngTrash Can Zombie2.png Mười
Co-op Bowling Zombie1.pngFlag Zombie1.pngConehead Zombie1.pngPole Vaulting Zombie1.pngBuckethead Zombie1.pngZomboni1.pngZombie Bobsled Team1.pngGargantuar1.pngImp1.png Ba

Khác

Versus Mode

Chiến thuật

Ở khu vực này, hầu hết bạn sẽ gặp zombie bình thường. Zombie phổ biến này rất dễ bị tiêu diệt, cần 10 phát đậu, một cây Peashooter có thể tiêu diệt nó. Flag Zombie chỉ xuất hiện khi có đợt phản công lớn, nhưng Peashooter cũng đối phó được. Conehead Zombie thì khó khăn hơn khi tiêu diệt một chút vì có cái mũ giao thông trên đầu nó, hai Peashooter làm việc cùng nhau sẽ có khả năng tiêu diệt nó trước khi nó đến quá gần (một cây Peashooter chỉ gây ra một zombie nhưng không thể gây ra nhiều zombie cùng một lúc). Pole Vaulting Zombie nhảy qua cây đầu tiên nó gặp và cũng khá là nhanh, không được dùng Wall-nut để ngăn chặn nó. Thay vào đó là trồng một cây Sunflower hay Potato Mine để làm cho nó nhảy sớm, sau đó lại đi chậm dần đi. Buckethead Zombie là zombie khó tiêu diệt nhất; dùng Cherry Bomb, Chomper, hoặc Potato Mine để tiêu diệt, hoặc dùng sự kết hợp của hai Peashooter và Snow Pea (một cây Snow Pea đủ cân hết cả thảy, không cần phải hai cây)

Ghi chú: Nấm sẽ ngủ ngày trong thời gian này, bạn có thể đánh thức nó bằng Coffee Bean, bạn sẽ không thể có ngay vì phải đánh đến gần giữa các màn Mái nhà. Bạn có thể bắt đầu sử dụng chiến thuật này ngay sau khi chiến thắng chế độ chơi chính lần đầu.

Âm nhạc

Plants vs Zombies Soundtrack Day Stage02:20

Plants vs Zombies Soundtrack Day Stage

Âm nhạc ban ngày

Âm thanh Nội dung
Plants vs Zombies Soundtrack (Day Stage).ogg
Ban ngày


Thông tin cơ sở

Xem thêm

Cây ban ngày yêu thích nhất của bạn là gì?
 
0
 
5
 
0
 
0
 
0
 
1
 
0
 
3
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 13:09 ngày 16 tháng 11 năm 2015 , và cho đến nay đã có 9 bỏ phiếu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên