FANDOM


PvZ worldJM.png
Jurassic Marsh
Jurassic Marsh
Thế giới thứ mười trong Plants vs. Zombies 2 Primal Peashooter2.png Primal Wall-nut2.png Perfume-shroom2.png Primal Sunflower2.png Primal Potato Mine2.png
32 màn · Phát hành toàn bộ vào ngày 15 tháng 12, 2015 Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Gargantuar2.png Jurassic Bully2.png Zombot Dinotronic Mechasaur2.png
PvZ2.png

Jurassic Marsh

Jurassic Marsh Lawn.png
Một bãi trồng trống ở Jurassic Marsh
Trò chơi Plants vs. Zombies 2
Số lượng
màn chơi
32
Cây cối mới Primal Peashooter2.png Primal Wall-nut2.png Perfume-shroom2.png Primal Sunflower2.png Primal Potato Mine2.png
Zombie mới Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Gargantuar2.png Jurassic Bully2.png Zombot Dinotronic Mechasaur2.png
Mở khóa Một World Key hoặc

US: $4.99 UK: £2.99 EU: 4,49€ TR: 10,49₺ BR: R$10,00

<< Không gian >>

Jurassic Marsh (tạm dịch: Đầm Lầy Kỉ Ju-ra) là thế giới thứ mười trong Plants vs. Zombies 2, được phát hành cùng với bản 4.2.1 (phần một) vào ngày 17 tháng 11 năm 2015 và bản 4.3.1 (phần hai) vào ngày 15 tháng 12 năm 2015. Các Piñata Party giới thiệu của hai phần được bắt đầu tương ứng vào ngày 11 tháng 11 và ngày 9 tháng 12 năm 2015, và được phát hành hạn chế cho các thiết bị Android vào ngày 12 tháng 11 và 10 tháng 12 cùng năm.

Thế giới này diễn ra trong Kỉ Ju-ra, rất lâu trước thời điểm diễn ra của Frostbite Caves, khoảng thời gian mà khủng long vẫn còn tồn tại. Mặc dù bãi trồng nằm trong một đầm lầy, thành phần môi trường đặc biệt ở đây không phải là nước.

Tất cả các cây lấy được ở đây, ngoại trừ Perfume-shroom, đều là phiên bản "nguyên thủy" ("primal") của các cây ở Nhà của người chơi. Cây cao cấp phát hành cùng phần một của Jurassic Marsh là Grapeshot, còn của phần hai là Cold Snapdragon.

Khủng long

Trang chi tiết: Khủng Long

Như đã nói ở trên, nước không phải thành phần môi trường đặc biệt của Jurassic Marsh, mà thay vào đó là những con khủng long. Chúng không có hành vi như những zombie thường, và cũng không được coi như những zombie, vì vậy cây của người chơi sẽ không có tác dụng gì với chúng (trừ Perfume-shroom). Tuy nhiên, chúng lại có tác dụng với những zombie đi qua, và tác dụng này thường là bất lợi với người chơi. Có tất cả năm loại khủng long ở đây là raptor, khủng long phiến sừng stegosaurus, thằn lằn cánh pterodactyl, khủng long bạo chúa T. Rex và khủng long bọc giáp ankylosaurus.

Âm thanh

Âm thanh Mô tả
JMWave1.ogg
Đợt tấn công đầu tiên.
JMBG.ogg
Tiếng ngoại cảnh.
JMUB.ogg
Màn đấu trùm.
JMDMG.ogg
Nhạc ở mini-game.
JMReward.ogg
Chiến thắng.
JMLoss.ogg
Thua.

Mô tả trong game

The ground thunders under the awful feet of terrible lizards! Dinosaurs prowl the past, provoking prehistoric zombies into a frenzy of ancient antipathy!

Mặt đất đang rung chuyển dưới những bước chân khủng khiếp của lũ bò sát tệ hại! Lũ khủng long bá chủ quá khứ đang kích động lũ zombie thời tiền sử vào một cơn điên cuồng của sự thù ghét ngàn xưa!

Các màn

Ngày Cây cối Zombie Khủng long Cờ Ghi chú Phần thưởng*
1 Tự chọn với Primal Peashooter2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Không Hai Primal Peashooter2.png
2 Tự chọn với Primal Peashooter2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Raptor2.png Hai Túi tiền
3 Grapeshot2.png Melon-pult2.png Garlic2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Raptor2.png Hai Màn băng chuyền

(Special Delivery)

Túi tiền
4 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Raptor2.png Ba Primal Wall-nut2.png
5 Tự chọn với Primal Wall-nut2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Raptor2.png Hai Túi tiền
6 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Hai Hộp quà bí ẩn

(Mystery Gift Box)

7 Primal Peashooter2.png Primal Wall-nut2.png Cherry Bomb2.png Magnet-shroom2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Một Màn băng chuyền (Special Delivery) có mục tiêu: Không để zombie giẫm lên luống hoa Hộp quà bí ẩn
8 Tự chọn với Perfume-shroom2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Hai Perfume-shroom2.png
9 Sun-shroom2.png Primal Peashooter2.png Primal Wall-nut2.png Potato Mine2.png Perfume-shroom2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png Ba Màn cho sẵn cây

(Locked and Loaded)

Túi tiền
10 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png Ba Túi tiền
11 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Pterodactyl2.png Hai Túi tiền
12 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Gargantuar2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png Hai Không được để mất quá 6 cây Hộp quà bí ẩn
13 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Hai Túi tiền
14 Sun-shroom2.png Primal Peashooter2.png Iceberg Lettuce2.png Perfume-shroom2.png Grapeshot2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Gargantuar2.png Raptor2.png Hai Màn cho sẵn cây

(Locked and Loaded)

Túi tiền
15 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Gargantuar2.png Raptor2.png Pterodactyl2.png Hai Màn yêu cầu bảo vệ cây

(Save Our Seeds)

Thư
16 Primal Peashooter2.png Primal Wall-nut2.png Celery Stalker2.png Perfume-shroom2.png Grapeshot2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Gargantuar2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png Ba Đoạt World Key World Key
17 Tự chọn với Primal Sunflower2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Hai Primal Sunflower2.png
18 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Raptor2.png Pterodactyl2.png T. Rex2.png Ba Túi tiền
19 Cold Snapdragon2.png Primal Wall-nut2.png Spikerock2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Gargantuar2.png T. Rex2.png Hai Màn băng chuyền (Special Delivery) có mục tiêu: Không để zombie giẫm lên luống hoa Túi tiền
20 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Gargantuar2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png T. Rex2.png Hai La Brainsa Tarpits
21 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Imp2.png

Jurassic Bully2.png

Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png T. Rex2.png Ba Màn cho sẵn cây

(Locked and Loaded)

Túi tiền
22 Tự chọn ngoài các cây miễn phí và cây sản xuất mặt trời Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Gargantuar2.png Jurassic Bully2.png Raptor2.png Pterodactyl2.png T. Rex2.png Một Màn thiết lập hàng phòng thủ

(Last Stand)

Túi tiền
23 Tự chọn với Primal Potato Mine2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Bully2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png T. Rex2.png Ba Primal Potato Mine2.png
24 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Bully2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png T. Rex2.png Ba Hộp quà bí ẩn
25 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Bully2.png Raptor2.png T. Rex2.png Ankylosaurus2.png Ba Túi tiền
26 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Bully2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png T. Rex2.png Ankylosaurus2.png Hai Qua màn mà không trồng lên đám nấm mốc của Crazy Dave Túi tiền
27 Tự chọn ngoài các cây miễn phí và cây sản xuất mặt trời Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Bully2.png Pterodactyl2.png Ankylosaurus2.png Một Màn thiết lập hàng phòng thủ

(Last Stand)

Túi tiền
28 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Bully2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png T. Rex2.png Ankylosaurus2.png Hai Túi tiền
29 Primal Sunflower2.png Primal Peashooter2.png Primal Potato Mine2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Bully2.png Jurassic Gargantuar2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png T. Rex2.png Ba Màn cho sẵn cây

(Locked and Loaded)

Hộp quà bí ẩn
30 Tự chọn Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Bully2.png Jurassic Gargantuar2.png Raptor2.png Pterodactyl2.png T. Rex2.png Bốn Túi tiền
31 Primal Sunflower2.png Primal Peashooter2.png Primal Potato Mine2.png Perfume-shroom2.png Cold Snapdragon2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Flag Zombie2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Bully2.png Raptor2.png Ankylosaurus2.png Một Màn cho sẵn cây

(Locked and Loaded)

Túi tiền
32 Primal Peashooter2.png Primal Wall-nut2.png Primal Potato Mine2.png Perfume-shroom2.png Bonk Choy2.png Chard Guard2.png Jurassic Zombie2.png Jurassic Conehead2.png Jurassic Buckethead2.png Jurassic Fossilhead2.png Jurassic Imp2.png Jurassic Bully2.png Jurassic Gargantuar2.png Zombot Dinotronic Mechasaur2.png Raptor2.png Stegosaurus2.png Pterodactyl2.png T. Rex2.png Ankylosaurus2.png Không Đấu trùm Cúp Jurassic Marsh

Các màn đặc biệt (Brain Buster)

Special Delivery

Trang chi tiết: Special Delivery

Special Delivery là một Brain Buster mà không có bất cứ mục tiêu hay cách chơi đặc biệt nào cả. Về cơ bản thì nó giống như một màn thường nhưng người chơi sẽ không phải chọn cây, mà chỉ được dùng các cây cho trên một băng chuyền để qua màn. Bắt đầu từ Big Wave Beach, các màn này thường sẽ cho các cây mới.

Ngày 3, 7 và 19 là các màn như vậy.

Save Our Seeds

Trang chi tiết: Save Our Seeds

Đây là kiểu màn đặc biệt với sự xuất hiện của một số cây có sẵn trên bãi trồng với sọc vàng đen dưới chân. Điều này có nghĩa là người chơi không được để mất chúng bằng bất cứ cách nào, nếu không thì sẽ thua ngay lập tức.

Trong Jurassic Marsh, có Ngày 15 là một màn như vậy, với 2 cây Primal Wall-nut cần bảo vệ.

Locked and Loaded

Trang chi tiết: Locked and Loaded

Trong các màn này, người chơi sẽ được chọn cho sẵn một bộ cây trồng để qua màn. Trong số đó có thể có cây chưa được mở khóa, nhưng người chơi vẫn có thể dùng được chúng trong khuôn khổ màn đó. Từ Dark Ages trở đi, các màn này thường được thiết kế để người chơi dùng thử cây chuẩn bị được mở khóa ở các màn sau, hoặc cây cao cấp được phát hành cùng với thế giới đó.

Ngày 9, 14, 29 và 31 là các màn như vậy.

Last Stand

Trang chi tiết: Last Stand

Tại đây, người chơi được cung cấp một vốn mặt trời đủ lớn và một số lượng Plant Food nhất định để thiết lập một hàng phòng thủ trước khi bắt đầu đợt tấn công của zombie. Tuy nhiên, người chơi không thể chọn các cây miễn phí, cũng như các cây sản xuất mặt trời. Tại Jurassic Marsh, một số zombie ở các màn này có mang theo thêm Plant Food, nhưng nếu chiến thuật của người chơi đủ tốt thì họ sẽ thậm chí qua được màn mà không cần dùng đến chúng.

Ngày 22 và 27 là các màn như vậy.

Thư viện ảnh

Plants vs. Zombies Wiki Tiếng ViệtThư viện ảnh về Jurassic Marsh.
PvZ worldJM.png
Đến trang này để xem.
PvZ worldJM.png


Chơi qua

Xem Jurassic Marsh/Chơi qua.

Thông tin cơ sở

 • Jurassic Marsh là thế giới mà người chơi phải quay lại thời điểm xa nhất trong quá khứ ở Plants vs. Zombies 2.
 • Bản đồ thế giới sau Ngày 16 có sự thay đổi về tạo hình có vẻ như được lấy cảm hứng từ thiên thạch rơi, vì cây cối trang trí ở đó đều bị chết.
 • Bãi trồng ở Jurassic Marsh có bộ xương của một con khủng long, giống với bộ xương ở phần đất chưa có cỏ trên bãi cỏ của Nhà người chơi.
 • Trán của các zombie ở đây giống với trán của các zombie Neanderthal ở Frostbite Caves.
 • Tạo hình khung cảnh và đồ vật ở Jurassic Marsh rất giống với khung cảnh của bộ phim hoạt hình The Flintstones.
 • Jurassic Marsh, Lost City, Frostbite Caves và Modern Day là các thế giới duy nhất không có cây trở lại từ game đầu tiên.
 • Jurassic Marsh là thế giới thứ hai có máy cắt cỏ có cử động nghỉ, sau Frostbite Caves.
 • Mặc dù con người chưa xuất hiện vào thời điểm diễn ra thế giới này, nhưng lũ zombie, vốn là những xác sống của con người, lại có mặt ở đây. Điều này cũng đã được nói đến trong dòng ghi chú ở Almanac của Jurassic Gargantuar.
 • Một phần nhạc ở màn hình chọn cây của Jurassic Marsh rất giống với nhạc ở màn hình chính của game đầu tiên.
 • Jurassic Marsh không có Brain Buster đặc hữu nào, tương tự như Frostbite Caves, Lost CityNeon Mixtape Tour.
 • Bình thường thì bản nhạc Brainiac Maniac chỉ được chơi trong các màn đặc biệt (Brain Buster). Nhưng ở Jurassic Marsh, ngoài các màn yêu cầu bảo vệ cây (Save Our Seeds), nó còn được chơi ở cả những màn có yêu cầu đặc biệt (ví dụ ngăn không cho zombie giẫm lên luống hoa).
 • Jurassic Marsh, Neon Mixtape TourWild West là những thế giới duy nhất không có đợt tấn công bất ngờ.
 • Nó là thế giới đầu tiên kể từ Dark Ages mà không có zombie nữ.
 • Tất cả cây lấy được ở thế giới này đều có tên bắt đầu bằng chữ P.
 • Tất cả zombie ở thế giới này ngoại trừ Zombot Dinotronic Mechasaur đều có tên bắt đầu bằng từ "Jurassic".
 • Jurassic ZombieJurassic Flag Zombie là các zombie duy nhất ở thế giới này có từ "Zombie" trong tên.
 • Tiếng nhạc khi hoàn thành màn chơi ở Jurassic Marsh giống với tiếng nhạc của Wild West.
 • Jurassic Marsh, Ancient Egypt, Dark AgesModern Day là các thế giới duy nhất giới thiệu các cây sản xuất mặt trời.
  • Lost City thì không chắc, vì Gold Leaf đúng là có sản xuất mặt trời, nhưng phải phụ thuộc vào các cây khác.
  • Trong số các thế giới nói trên, chỉ có Ancient Egypt và Jurassic Marsh là giới thiệu các biến thể khác của Sunflower.
 • Bảng tổng quan phần hai của Jurassic Marsh cho thấy một con Pterodactyl đang cắp một Jurassic Imp. Điều này tuy nhiên lại không xảy ra trong game, vì Pterodactyl không thể cắp chúng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.