FANDOM


Dưới đây là những hộp thành viên thông dụng dành cho trang thành viên của bạn

Sửa đổi

Yêu thích/ghét

Chuỗi

Quyền thành viên

Bảo quản viên

Đối với hộp bảo quản viên, hãy dán {{Hộp Admin}} vào trang thành viên sẽ cho ra:

Winter Melon Thành viên này là một bảo quản viên của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.


Lùi sửa

Đối với hộp lùi sửa, hãy dán {{Hộp Rollback}} vào trang thành viên sẽ cho ra:

Pumpkin Thành viên này là một lùi sửa của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.


Hành chính viên

Đối với hộp hành chính viên, hãy dán {{Hộp hành chính viên}} vào trang thành viên sẽ cho ra: Bản mẫu:Hộp hành chính viên/mẫu

Sáng lập viên

Đối với hộp sáng lập viên, hãy dán {{Hộp sáng lập viên}} vào trang thành viên sẽ cho ra: Bản mẫu:Hộp sáng lập viên/mẫu

Hộp bot

Đối với hộp bot, hãy dán {{Hộp bot}} vào trang thành viên sẽ cho ra:

Imitater Thành viên này là bot của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.


Hộp điều phối viên tán gẫu

Đối với hộp điều phối viên tán gẫu, hãy dán {{Hộp điều phối viên tán gẫu}} vào trang thành viên sẽ cho ra: Bản mẫu:Hộp điều phối viên tán gẫu/mẫu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên