FANDOM


Cây bóng đêm là các cây được tăng sức mạnh khi ở trong vùng sáng tạo ra bởi Moonflower. Bản thân Moonflower cũng là một cây bóng đêm, nhưng nó sẽ được tăng sức mạnh khi có các cây bóng đêm khác trồng xung quanh.

Trang trong thể loại “Cây bóng đêm”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên