FANDOM


Các zombie là những xác chết phân hủy, không có suy nghĩ, vô thức và thèm muốn bộ não con người. Chúng là những kẻ cần tiêu diệt chính của game Plants vs. Zombies 2: It's About Time, mục tiêu của trò chơi là để ngăn cản chúng ăn não của người chơi. Xác sống, giống như đối thủ của chúng, các cây trồng, rất đa dạng về sức mạnh cũng như tốc độ, và có nhiều khía cạnh độc đáo mà phải phản ứng một cách thích hợp.

Tổng cộng có 81 zombie xuất hiện trong game. Nếu tính cả bản Trung Quốc thì sẽ có 107.

Danh sách zombie

Quy ước

Đánh giá tốc độ:

 • Creeper - Mất 7,5 giây để di chuyển một ô
 • Stiff - Mất 6,75 giây để di chuyển một ô
 • Basic - Mất 5 giây để di chuyển một ô
 • Hungry - Mất 3,75 giây để di chuyển một ô
 • Speedy - Mất 2,5 giây để di chuyển một ô
 • Flighty - Mất 0,5 giây để di chuyển một ô

Đánh giá sức khỏe:

 • Fragile - Nhận 0,25 sát thương bình thường
 • Average - Nhận 10 sát thương bình thường
 • Solid - Nhận 12-16 sát thương bình thường
 • Protected - Nhận 19-30 sát thương bình thường
 • Dense - Nhận 34-50 sát thương bình thường
 • Hardened - Nhận 62-85 sát thương bình thường
 • Machined - Nhận 90-125 sát thương bình thường
 • Great - Nhận 180 sát thương bình thường
 • Undying - Nhận 925-2700 sát thương bình thường

Zombie

Tên Hình ảnh Sức khỏe Máu Tốc độ Khả năng đặc biệt Xuất hiện
Player's House
Basic Zombie Basic Zombie2 Average 9.25 Basic Ngày 1
Conehead Zombie Conehead Zombie2 Protected 27.25
18 (roadcone)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 3
Buckethead Zombie BucketheadPVZ2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 4
Flag Zombie Flag Zombie2 Average 9.25 Basic Xuất hiện trong đợt phản công lớn. Ngày 1
Vase Gargantuar Vase Gargantuar2 Great 180 Stiff (in-game: Basic) Đập cây, phóng Imp nếu chết. Boss Vase
Ancient Egypt
Mummy Zombie Zombie Mummy2 Average 9.25 Basic Ngày 1
Conehead Mummy Conehead Mummy2 Protected 27.25
18 (cone)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Buckethead Mummy Buckethead Mummy2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 2
Flag Mummy Zombie Flag Mummy Zombie2 Average 9.25 Basic Xuất hiện trong đợt phản công lớn Ngày 1
Ra Zombie Ra Zombie2 Average 9.25 Basic Trộm mặt trời Ngày1
Camel Zombies Camel Zombies2 Protected 20.25 (mỗi zombie)
12.5 (tấm gốm)
7.75 (zombie)
Creeper (shared slowing) Đi với ba hoặc nhiều thành viên trong nhóm Ngày 6
Explorer Zombie Explorer Zombie2 Solid 11.75 Hungry Phá hủy cây cối bằng đuốc lửa, chỉ khi nó chưa dập tắt Ngày 9
Tomb Raiser Zombie Tomb Raiser Zombie2 Protected 18.25 Basic Tạo bia đá ở vị trí bất kỳ trên màn hình Ngày 10
Pharaoh Zombie Pharaoh Zombie2 Hardened 73.75
60 (quan tài)
13.75 (zombie)
Basic, Speedy sau khi nát quan tài Cái hòm quan tài sẽ bảo vệ nó Ngày 12
Mummified Gargantuar Mummified Gargantuar2 Great 180 Hungry Đập cây cối, phóng Imp sau khi mất một lượng máu nhất định Ngày 8
Imp Mummy Imp Mummy2 Average 9.25 Hungry Ngày 8
Zombot Sphinx-inator Zombot Sphinx-inator2 Undying 925 Hungry Tên lửa có thể tạo bia đá. Ngày 25
Pirate Seas
Pirate Zombie Pirate Zombie2 Average 9.25 Basic Ngày 1
Conehead Pirate Conehead Pirate2 Protected 27.25
18 (cone)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Buckethead Pirate Buckethead Pirate2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 4
Flag Pirate Zombie Flag Pirate Zombie2 Average 9.25 Basic Xuất hiện trong đợt phản công lớn Ngày 1
Swashbuckler Zombie Swashbuckler Zombie2 Average 9.25 Basic Đến cột thứ năm sau khi vào sân cỏ Ngày 1
Seagull Zombie Seagull Zombie2 Solid (in-game Average) 13.5 Speedy Né được đòn tấn công của Spikeweed và Iceberg Lettuce bằng cách bay qua nó Ngày 2
Barrel Roller Zombie Barrel Roller Zombie2 Hardened 64.25
55 (barrel)
9.25 (zombie)
Hungry Crushes plants with barrel, Imps appear from the barrel when destroyed. Ngày 7
Imp Pirate Zombie Imp Pirate Zombie2 Average 9.25 Hungry Ngày 7
Imp Cannon Imp Cannon2 Protected 30 Basic (in-game: N/A) Fires Imp Pirate Zombies to mid-lawn, explodes into a shower of Imps if not destroyed quickly. Ngày 10
Pirate Captain Zombie Pirate Captain Zombie2 Protected 20.25 Stiff Can release a Zombie Parrot, which can steal a plant. Ngày 9
Zombie Parrot Zombie Parrot2 Solid 15 Flighty Can fly to plants in other lanes to take them away. Ngày 9
Gargantuar Pirate Gargantuar Pirate2 Great 180 Hungry Crushes plants, launches Imp Pirate when enough damage is taken. Ngày 8
Zombot Plank Walker Zombot Plank Walker2 Undying 1375 Hungry Cannon can rain down Imps past your defenses. Ngày 25
Wild West
Cowboy Zombie Cowboy Zombie2 Solid (in-game: Average) 9.25
2 (hat)
7.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Conehead Cowboy Conehead Cowboy2 Protected 27.25
18 (cone)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Buckethead Cowboy Buckethead Cowboy2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 4
Flag Cowboy Zombie Flag Cowboy Zombie2 Solid (in-game: Average) 9.25
2 (hat)
7.25 (zombie)
Basic Xuất hiện trong đợt phản công lớn Ngày 1
Prospector Zombie Prospector Zombie2 Average 9.25 Stiff Appears on the left side of the player's lawn when its dynamite explodes, then walks backwards. Ngày 2
Pianist Zombie Pianist Zombie2 Hardened (in-game: Dense) 40.25 Creeper Crushes plants with piano, cowboy zombies switch lanes. Ngày 3
Poncho Zombie Poncho Zombie2 Solid/Hardened 12.25 or 67.25
3 (poncho)
55 (grate)
9.25 (zombie)
Basic Sometimes wears a protective metal grate. Ngày 5
Chicken Wrangler Zombie Chicken Wrangler Zombie2 Average 9.25 Basic Summons zombie chickens when damaged. Ngày 10
Zombie Chicken Zombie Chicken2 Fragile 0.25 Flighty Ngày 10
Zombie Bull Zombie Bull2 Hardened 65 Flighty (in-game: Speedy), Stiff after launching the rider Launches a low flying Zombie Bull Rider past your defenses. Ngày 13
Zombie Bull Rider Zombie Bull Rider2 Average 9.25 Hungry Ngày 8
Wild West Gargantuar Wild West Gargantuar2 Great 180 Hungry Crushes plants, launches Zombie Bull Rider when enough damage is taken. Ngày 8
Zombot War Wagon Zombot War Wagon2 Undying 1275 Hungry Missile attack can target mine carts. Ngày 25
Far Future
Future Zombie Future Zombie2 Average 9.25 Basic Ngày 1
Future Conehead Zombie Future Conehead Zombie2 Protected 27.25
18 (cone)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Future Buckethead Zombie Future Buckethead Zombie2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Future Flag Zombie Future Flag Zombie2 Average 9.25 Basic Xuất hiện trong đợt phản công lớn Ngày 1
Jetpack Zombie Jetpack Zombie2 Average (in-game: Solid) 15.25 Speedy Bypasses the defenses by flying over them. Ngày 1
Shield Zombie Shield Zombie2 Average (in-game: Protected)/
Hardened (Force Field)
25 or 85
60 (force field)
25 (zombie)
Basic Creates a shield to protect from incoming attacks. Ngày 2
Bug Bot Imp Bug Bot Imp2 Average 13.5 Hungry Ngày 3
Robo-Cone Zombie Robo-Cone Zombie2 Machined 125 Stiff Ngày 5
Disco-tron 3000 Disco-tron 30002 Machined 100 Basic Summons Disco Jetpack Zombies.

Ngày 10

Disco Jetpack Zombie Disco Jetpack Zombie2 Average (in-game: Solid) 15.25 Speedy Bypasses the defenses by flying over them.

Ngày 10

Mecha-Football Zombie Mecha-Football Zombie2 Machined 100 Basic Pushes plants to the left instead of eating.

Ngày 13

Gargantuar Prime Gargantuar Prime2 Great 180 Stiff Crushes plants, randomly burns tiles with laser eyes, launches Bug Bot Imp when enoughl damage is taken. Ngày 8
Zombot Tomorrow-tron Zombot Tomorrow-tron2 Undying 2700 Hungry Missile attacks can destroy Power Tiles. Ngày 25
Dark Ages
Peasant Zombie Peasant Zombie2 Average 9.25 Basic Night 1
Conehead Peasant Conehead Peasant2 Protected 27.25
18 (cone)
9.25 (zombie)
Basic Night 1
Buckethead Peasant Buckethead Peasant2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Night 2
Knight Zombie Knight Zombie2 Machined 89.25
80 (knight helm)
9.25 (zombie)
Basic Night 7
Peasant Flag Zombie Peasant Flag Zombie2 Average 9.25 Basic Xuất hiện trong đợt phản công lớn Night 1
Imp Monk Zombie Imp Monk Zombie2 Average 9.25 Basic Night 3
Jester Zombie Jester Zombie2 Protected 20.25 Basic, Hungry when spinning Returns all physical projectiles that are shot at it. Night 5
Dark Ages Gargantuar Dark Ages Gargantuar2 Great 180 Hungry Crushes plants, launches Imp Monk when enough damage is taken. Night 10
Wizard Zombie Wizard Zombie2 Protected 23.5 Creeper Transforms plants into sheep, which come back to normal when the zombie dies. Night 11
Zombie King Zombie King2 Dense 50 N/A Grants knight helms to nearby peasant zombies. Night 16
Announcer Imp* Announcer Imp2 N/A Get crushed by the Zombie King after announcing its arrival.* Night 16
Imp Dragon Zombie Imp Dragon Zombie2 Average 9.25 Hungry Immune to fire damage. Night 20
Zombot Dark Dragon Zombot Dark Dragon2 Undying 1050 Hungry Lobbed fireballs can hatch Imp Dragon Zombies. Night 20
Big Wave Beach
Pompadour Zombie Pomadour Zombie3 Average 9.25 Basic

Ngày 1

Conehead Pompadour Pompadour Conehead2 Protected 27.25
18 (cone)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Buckethead Pompadour Pompadour Buckethead2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Beach Flag Zombie Beach Flag Zombie2 Average 9.25 Basic Xuất hiện trong đợt phản công lớn Ngày 1
Bikini Zombie Bikini Zombie2 Average 9.25 Basic

Ngày 2

Bikini Conehead Bikini Conehead2 Protected 27.25
18 (cone)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 2
Bikini Buckethead Bikini Buckethead2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 2
Snorkel Zombie Tập tin:SnorkelZombie2.png Protected 16.5 Basic Submerges on the water to avoid straight attacks. Ngày 6
Imp Mermaid Zombie Imp Mermaid Zombie2 Average 9.25 Hungry Ngày 4
Surfer Zombie Surfer Zombie2 Protected 24.5 (surfing)
16.5 (on land)
35 (surfboard)
Speedy (surfing)
Basic (on land)
Can crush a plant with his board. Ngày 11
Deep Sea Gargantuar Deep Sea Gargantuar2 Great 180 Hungry Crushes plants, launches Imp Mermaid when enough damage is taken. Ngày 8
Fisherman Zombie Fisherman Zombie2 Dense 50 N/A Pulls plants to the right.

Plants next to him are tossed off the lawn.

Ngày 22
Octo Zombie Octo Zombie2 Hardened (in-game: Dense) 43.5 Creeper Bound plants are passive until their octopus is destroyed. Ngày 17
Zombot Sharktronic Sub Zombot Sharktronic Sub2 Undying 1475 Hungry Mouth turbine can pull plants to it.
Summoned zombie sharks can consume plants.
Ngày 32
Frostbite Caves
Cave Zombie Cave Zombie2 Average 9.25 Basic Ngày 1
Cave Conehead Zombie Cave Conehead Zombie2 Protected 27.25
18 (cone)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Cave Buckethead Zombie Cave Buckethead Zombie2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Blockhead Zombie Blockhead Zombie2 Machined 89.25
80 (ice block)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 8
Cave Flag Zombie Cave Flag Zombie2 Average 9.25 Basic Xuất hiện trong đợt phản công lớn Ngày 1
Hunter Zombie Hunter Zombie2 Hardened (in-game: Dense) 33.5 Creeper Throws snowballs which freeze the player's plants. Ngày 4
Yeti Imp Yeti Imp2 Average 9.25 Hungry Immune to freezing effects, however, he still can be slowed down. Ngày 7
Dodo Rider Zombie Dodo Rider Zombie2 Dense (in-game: Protected) 24.5 Speedy Flies randomly to go over slider tiles and over plants. Ngày 9
Troglobite Troglobite2 Dense (in-game: Protected) 22.5 Basic Pushes frozen Yeti Imps across the lawn. Ngày 17
Weasel Hoarder Weasel Hoarder2 Average 9.25 Basic Weasels are summoned when her log is shattered. Ngày 22
Ice Weasel Ice Weasel2 Fragile 2 Flighty Unaffected by sliders. Ngày 22
Sloth Gargantuar Sloth Gargantuar2 Great 180 Hungry Crushes plants, launches 3 Yeti Imps one by one when enough damage is taken. Ngày 13
Zombot Tuskmaster 10,000 BC Zombot Tuskmaster 10,000 BC2 Undying 650 (90 for breaking ice barrier) Hungry (in-game: N/A) Can freeze columns and plants. Ngày 30
Lost City
Adventurer Zombie Adventurer Zombie2 Average 9.25 Basic Ngày 1
Conehead Adventurer Zombie Conehead Adventurer Zombie2 Protected 27.25
18 (cone)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Buckethead Adventurer Zombie Buckethead Adventurer Zombie2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Flag Adventurer Zombie Flag Adventurer Zombie2 Average 9.25 Basic Xuất hiện trong đợt phản công lớn Ngày 1
Lost Pilot Zombie Lost Pilot Zombie2 Solid 15.25 Basic Drops in past defenses, eats what's below him, and eventually will start walking forward. Ngày 2
Lost City Imp Zombie Lost City Imp Zombie2 Average 9.25 Hungry Ngày 8
Excavator Zombie Excavator Zombie2 Protected 17.75 Speedy Digs plants up and tosses them behind him. His shovel makes him invulnerable to straight projectiles. Ngày 4
Parasol Zombie Parasol Zombie2 Protected (in-game: Solid) 15.25 Hungry Protects herself and zombies behind her from lobbed shots by deflecting them with her parasol. Ngày 7
Bug Zombie Bug Zombie2 Protected 18 Speedy Carries a Basic, Conehead, or Buckethead Adventurer Zombie quickly over defenses and into the lawn. Drops the zombie upon death. Ngày 11
Porter Gargantuar Porter Gargantuar2 Great 180 Hungry Crushes plants, launches Lost City Imp when enough damage is taken. Ngày 12
Imp Porter Imp Porter2 Protected 16 Basic Sets up a campsite on the first Gold Tile he encounters. The campsite spawns basic variants of zombies. Ngày 17
Relic Hunter Zombie Relic Hunter Zombie2 Dense 38 Stiff Can land four, five or six tiles into the player's lawn. Ngày 23
Turquoise Skull Zombie Turquoise Skull Zombie2 Solid 12 Basic Tries to steal sun and burns plants four tiles in front of him with his skull. Ngày 27
Zombot Aerostatic Gondola Zombot Aerostatic Gondola2 Undying 1390 Hungry Drops bags of sand to active Fire Trap Tiles. Ngày 32
Neon Mixtape Tour
Neon Zombie Neon Zombie2 Average 9.25 Basic Ngày 1
Neon Conehead Neon Conehead2 Protected 27.25
18 (cone)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Neon Buckethead Neon Buckethead2 Hardened 64.25
55 (bucket)
9.25 (zombie)
Basic Ngày 1
Neon Flag Zombie Neon Flag Zombie2 Average 9.25 Basic Xuất hiện trong đợt phản công lớn Ngày 1
Impunk Impunk2 Average 9.25 Hungry Punk jam gives him a speed boost. Ngày 11
Hair Metal Gargantuar Hair Metal Gargantuar2 Great 180 Hungry Crushes plants, additionally releasing a shockwave that instantly kills the first non-defensive plant on the lane. Launches Impunk when enough damage is taken. Ngày 12
Punk Zombie Punk Zombie2 Solid 12 Hungry Moshes plants back a space when the Punk jam is playing. Ngày 2
Glitter Zombie Glitter Zombie2 Protected 24 Basic Trails glamorous rainbows that protect zombies behind her when Pop jam is playing. Ngày 6
MC Zom-B MC Zom-B2 Solid 12 Hungry Spins microphone to damage nearby plants when Rap jam is playing. Ngày 10
Breakdancer Zombie Breakdancer Zombie2 Solid 12 Hungry Kicks zombies forward when Rap jam is playing. Ngày 17
Arcade Zombie Arcade Zombie2 Dense 24 Basic Pushes an arcade cabinet that spits out 8-Bit Zombies when Arcade jam is playing. Ngày 22
8-Bit Zombie 8-Bit Zombie2 Average Respectively 9.25, 27.75, and 64.25 Basic Ngày 22
Boombox Zombie Boombox Zombie2 Solid 12 Basic Holds aloft a boom box that tranquilizes all plants with its heartfelt tunes. Ngày 27
Zombot Multi-stage Masher Zombot Multi-stage Masher2 Undying 925 Hungry (in-game: N/A) Summons zombies depending of the jam playing and drops speakers into the player's lawn. Ngày 32
Jurassic Marsh
Jurassic Zombie Jurassic Zombie2 Average 9.5 Hungry Ngày 1
Jurassic Conehead Jurassic Conehead2 Protected 27.75 Hungry Ngày 1
Jurassic Buckethead Jurassic Buckethead2 Hardened 64.25 Basic Ngày 1
Jurassic Fossilhead Jurassic Fossilhead2 Machined

99.25

90 (fossil)

Stiff Speeds up when losing headwear.

Eating speed is increased by 50%.

Ngày 1
Jurassic Flag Zombie Jurassic Flag Zombie2 Average 9.25 Hungry Xuất hiện trong đợt phản công lớn Ngày 1
Jurassic Imp Jurassic Imp2 Fragile 4.5 Speedy Eating speed is doubled. Ngày 5
Jurassic Gargantuar Jurassic Gargantuar2 Great 270 Stiff Crushes plants. Launches Jurassic Imp when enough damage is taken. Ngày 12
Jurassic Bully Jurassic Bully2 Machined (In-game: Dense) 52.25 Basic Immune to Primal Peashooter's knockback. Ngày 21
Zombot Dinotronic Mechasaur Zombot Dinotronic Mechasaur2 Undying 975 Hungry Uses lasers, missiles and dinosaurs to attack plants. Ngày 32
Modern Day
Imp Imp2 Average 9.25 Hungry Ngày 4
Gargantuar Gargantuar2 Great 180 Hungry Crushes plants, launches Imp when enough damage is taken. Ngày 4
Newspaper Zombie Newspaper Zombie2 Hardened (In-game: Dense) 40 Basic, Flighty when losing newspaper Gains a speed boost in walking and eating when newspaper is destroyed. Ngày 3
Balloon Zombie Balloon Zombie2 Solid (In-game: Dense) 44 Speedy Bypasses the defenses by flying over them, until its balloon is popped. Ngày 9
All-Star Zombie All-Star Zombie2 Hardened (In-game: Dense) 52.5 Flighty, Stiff after tackling Tackles the first plant he encounters, killing it instantly, then walks normally. Ngày 21
Super-Fan Imp Super-Fan Imp2 Average (In-game: Solid) 13.5 Hungry Explodes when reaching a plant in the leftmost columns, instantly killing it. Ngày 24
Khác
Treasure Yeti Treasure Yeti2 Dense 34 Basic Appears randomly (the player will get a notification if the game is not opened) and always gives 1000 coins. Any level


Thông tin cơ sở

 • Không có zombie nào ký tự đầu tiên là A, H, L, N, Q, U và Y, ngoại trừ Announcer Imp.
 • Chỉ Explorer Zombie mới có ký tự đầu tiên là E.
 • Chỉ Knight Zombie mới có ký tự đầu tiên là K.
 • Chỉ Vase Gargantuar mới có ký tự đầu tiên là V.
 • Camel Zombie trong tiếng Anh là Camel Zombies, chỉ có zombie này ký tự cuối cùng là S.
 • Chỉ Disco-tron 3000 mới có ký tự trong tên của nó là số.
 • Zombie King là zombie duy nhất có ký tự cuối cùng là G.
 • Trước khi 2.4.1 update được phát hành, sức khỏe của Pharaoh Zombie là "Dense" trong khi nó nhận 74 normal damage shot.
 • Trước khi 1.7 update được phát hành, tốc độ của Zombie Bull Rider là "Basic".
 • Máu của Zombot ở các bản đồ là khác nhau. Nó có vẻ như là một số Zombot mạnh hơn so với các Zombot khác trong khi tất cả trong số họ là ông chủ của từng thế giới mà họ xuất hiện.
 • Zombie King, Imp CannonFisherman Zombie là các zombie duy nhất không được áp dụng tốc độ.